Сіз мына жердесіз:  Мемлекеттiк сатып алулары портал » Сатып алудың тізбесі » Қорытындылар » Қорытындылар №2

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу қорытындыларын бекіту туралы шешім
Решение об утверждении итогов закупок способом Запрос ценовых предложений

№2


Хабарландыру / Объявления № 2
Сатып алу атауы Авто көлікті жуу бойынша қызмет көрсетулері (60 аса)
Наименование закупки Услуги мойки автомашины (не менее 60 раз)
Басталу мерзімі / Дата начала приема заявок 2013-01-14 15:00:00
Аяқталу мерзімі / Дата окончания приема заявок 2013-01-21 16:00:00
Тапсырыш берушi / Заказчик Некоммерческое акционерное общество "Холдинг "Кәсіпқор"
Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика Казахстан, Астана, Улица Д.Кунаева, Дом 12/1, ВП-61
Ұйымдастырушы / Организатор Некоммерческое акционерное общество "Холдинг "Кәсіпқор"
Ұйымдастырушының мекен-жайы / Адрес организатора Казахстан, Астана, Улица Д.Кунаева, Дом 12/1, ВП-61

Лот № 2
Лоттың атауы Услуги мойки автомашин
Наименование лота Услуги мойки автомашин
Бірлік бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге 107520
Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге 107520
Өлшем бірлігі Бір қызмет
Единица измерения Одна услуга
Саны, көлем / Количество 1

Әлеуетті жабдықтаушылармен келесі ұсыныстар ұсынылды / Потенциальными поставщиками представлены следующие заявки

Жабдықтаушы аталуы
Наименование поставщика
Бірлік бағасы
Цена заединицу
Жалпы сома
Общая сумма
Өтінімдерді берудін мерзімі
Дата подачи заявки
2 Товарищество с ограниченной ответственностью "ROMARIO-PROFIT" 96000 96000 2013-01-21
3 Товарищество с ограниченной ответственностью "RAILKAZTRANS" 96000 96000 2013-01-21

Нәтиже / Результаты

Сатып алу жеңімпазы

Победитель закупок
Товарищество с ограниченной ответственностью "ROMARIO-PROFIT"

СТН/РНН: 620300324843
БСН/БИН: 091240012801
ЖСН/ИИН:

Жеңімпаздан кейін, баға ұсыныстары ең артық көрінетін жабдықтаушы

Поставщик, ценовое предложение, которого является самым предпочтительным, после победителя.
Товарищество с ограниченной ответственностью "RAILKAZTRANS"

СТН/РНН: 582120952217
БСН/БИН:
ЖСН/ИИН: 850526302627


Ұйымдастырушының өкілі
Представитель организатора закупок
ОПЕКАН ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
Лауазым: менеджер / Должность: менеджер
Қорытындыларды шығару уақыты және күні
Время и дата подведения итогов
2013-01-23 18:27:04

__________________________________\__________\ подпись
М.П.